Algemene Voorwaarden van dienstverlening van
Singh Raaijmakers Advocaten kantoorhoudende te Hoofddorp

Singh Raaijmakers Advocaten

1.0Singh Raaijmakers Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten, die ieder voor eigen rekening en risico onder de gemeenschappelijke naam Singh Raaijmakers Advocaten (hierna: Singh Raaijmakers Advocaten) de advocatenpraktijk uitoefenen. Het samenwerkingsverband bestaat uit natuurlijke personen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (praktijkvennootschappen) naar Nederlands recht.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elke door een cliënt of door cliënten aan Singh Raaijmakers Advocaten of aan een bij Singh Raaijmakers Advocaten werkzame, dan wel onder de naam Singh Raaijmakers Advocaten terecht optredende advocaat verstrekte opdracht, aanvullende en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen, en zijn voorts van toepassing op elke activiteit door Singh Raaijmakers Advocaten of door een advocaat als hier bedoeld verricht in opdracht van en/of ten behoeve van een cliënt of cliënten dan wel enige andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit.
2.2In de Algemene Voorwaarden wordt onder Singh Raaijmakers Advocaten mede begrepen iedere individuele advocaat die bij Singh Raaijmakers Advocaten werkzaam is en iedere individuele advocaat die zich terecht presenteert onder de naam Singh Raaijmakers Advocaten of onder deze naam activiteiten verricht (hierna: Opdrachtnemer), en telkens wanneer in de Algemene Voorwaarden de term Singh Raaijmakers Advocaten wordt gebruikt dient daaronder tevens te worden verstaan iedere individuele advocaat als hier bedoeld.
2.3Elk beding in de Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op elke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of andere rechtspersoon welke behoort tot het samenwerkingsverband van Singh Raaijmakers Advocaten, en op elke bestuurder van een dergelijke vennootschap of andere rechtspersoon.
2.4Op de Algemene Voorwaarden kan een beroep gedaan worden door:
a. een cliënt van Singh Raaijmakers Advocaten;
b. Singh Raaijmakers Advocaten, met in achtneming van het in 2.5 van de Algemene Voorwaarden bepaalde;
c. elk persoon, die werkzaam is bij dan wel voor Singh Raaijmakers Advocaten; en
d. elk persoon, die voor de uitvoering van enige opdracht voor een cliënt is ingeschakeld.

Opdracht

3.1Iedere opdracht van een cliënt aan Singh Raaijmakers Advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door een of meer individuele advocaten.
3.2Iedere opdracht van een cliënt aan Singh Raaijmakers Advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op voorwaarde en ervan uitgaande dat de Algemene Voorwaarden daarop, zonder enig voorbehoud, van toepassing zijn.
3.3Indien ten behoeve van de dienstverlening door Singh Raaijmakers Advocaten de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelende advoca(a)t(en), wordt de aan Singh Raaijmakers Advocaten gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot een dergelijke inschakeling te omvatten.
3.4Indien ten behoeve van de dienstverlening door Singh Raaijmakers Advocaten de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde deurwaarder (zoals bijvoorbeeld een notaris, een accountant, een belastingadviseur, octrooigemachtigde, een merkgemachtigde, een onderzoeksbureau, een medisch adviseur, een vertaler of een buitenlandse advocaat enz.) zal daarover zo mogelijk met de cliënt overleg worden gevoerd. Bij het inschakelen van een derde als hier bedoeld zal door Singh Raaijmakers Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
3.5Indien een door Singh Raaijmakers Advocaten ten behoeve van de dienstverlening aan een cliënt ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt of wil beperken, gaat Singh Raaijmakers Advocaten er vanuit, en bedingt zo nodig hierbij, dat elke aan Singh Raaijmakers Advocaten gegeven opdracht de bevoegdheid verleent, die aansprakelijkheidsbeperking namens of mede namens de cliënt of cliënten te aanvaarden.

Declaratie

4.1Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het tussen cliënt en de advocaat, die de opdracht uitvoert, overeen te komen honorarium op basis van een uurtarief verschuldigd of fixed fee, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting en vermeerderd met de honoraria en kosten van de voor of in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
4.2In zaken die door Singh Raaijmakers Advocaten worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), is de declaratie beperkt tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing alsmede op grond van voormeld wettelijk systeem voor rekening van de cliënt komen en de verschotten zoals o.a. griffierecht, leges voor uittreksels en kosten voor het uitbrengen van een exploot door de deurwaarder.
4.3Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand, kunnen door de opdrachtnemende advocaat verrichtte werkzaamheden althans door en/of in opdracht van Singh Raaijmakers Advocaten verrichtte werkzaamheden tussentijds in rekening worden gebracht.
4.4Singh Raaijmakers Advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot en de betaling van verschotten tussentijds in rekening te brengen. Een van een cliënt ontvangen voorschot wordt verrekend met het in het kader van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening te brengen totaalbedrag van de einddeclaratie, met dien verstande dat Singh Raaijmakers Advocaten een dergelijk voorschot ook kan verrekenen met een tussendeclaratie of tussendeclaraties.
4.5Singh Raaijmakers Advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot in rekening te brengen en betaling daarvan te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht van de cliënt een aanvang wordt gemaakt. De cliënte aanvaardt dat in een dergelijk geval Singh Raaijmakers Advocaten met de uitvoering van de opdracht zal kunnen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot is ontvangen.

Betaling van de declaratie

5.1Elke cliënt dient een declaratie van Singh Raaijmakers Advocaten veertien (14) dagen na factuurdatum aan Singh Raaijmakers Advocaten te voldoen door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag op de factuur vermelde bank- of girorekening, onder vermelding van de advocaat op wiens naam de rekening staat en dat van het factuurnummer. Voor declaratie van voorschotten/verschotten geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Indien betaling dient plaats te vinden op een op de factuur vermelde bankrekening van een stichting beheer derdengelden, dienen de volledige naam van die stichting en het factuurnummer bij betaling te worden vermeld. Bij overschrijding van de genoemde termijn van dertig dagen is de cliënt automatisch en van rechtswege in verzuim en is de cliënt vanaf de datum van het verzuim tot en met de datum van de algehele voldoening van het bedrag aan de advocaat of aan de stichting beheer derdengelden aan wie of welk betaling diende te geschieden, over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
5.2Singh Raaijmakers Advocaten is gerechtigd alle van derden, ten behoeve van een cliënt ontvangen gelden te verrekenen met declaraties op naam van de cliënt, waarvan het bedrag nog niet of nog niet volledig aan Singh Raaijmakers Advocaten is betaald, behalve indien en voor zover verrekening op grond van de wet niet is toegestaan en voor zover het bij de ontvangen gelden gaat om gelden waarop volgens de wet beslag niet mogelijk is.
5.3Indien Singh Raaijmakers Advocaten tegen een cliënt, die in verzuim is, overgaat tot incasso – of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van die cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het maximale bedrag conform de BIK (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) van het alsdan te incasseren of in te vorderen bedrag.

Aansprakelijkheid

6.1Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend de Opdrachtnemer (de advocaat die de betreffende opdracht heeft aanvaard) daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die Opdrachtnemer beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Singh Raaijmakers Advocaten c.q. de Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt echter een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen. De Opdrachtnemer is in afwijking van het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer.
6.2Singh Raaijmakers Advocaten is jegens cliënt(en) niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van of aan de zijde van derden, ongeacht of deze al dan niet door Singh Raaijmakers Advocaten zijn ingeschakeld.
6.3Iedere eigen aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in de Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

Geschillen

7.1Op de rechtsverhouding tussen Singh Raaijmakers Advocaten en haar cliënten is het Nederlandse recht van toepassing.
7.2Geschillen tussen een cliënt en Singh Raaijmakers Advocaten zullen, ongeacht nationaliteit, woon – en/of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door Advocaten een andere rechtsgang dwingend voorschrijft, ongeacht de bevoegdheid van Singh Raaijmakers Advocaten om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Geldigheid

8.0In geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van een wettelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsorganisatie, dan wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden bedoeld in de vorige zin, doch wel geldig mocht zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Slot

9.0Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere door Singh Raaijmakers Advocaten aanvaard(d)e opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Singh Raaijmakers Advocaten: www.singhraaijmakers.nl.