Verbintenissenrecht

Hoe wordt een overeenkomst uitgelegd? Welke rechten zijn bij wet geregeld en wat moeten partijen zelf vastleggen? Heeft mijn onderneming goede algemene voorwaarden?

De specialisaties verbintenissenrecht (zoals koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, algemene voorwaarden en agentuurovereenkomsten) en goederenrecht (zoals hypotheek- en pandrecht) vallen onder het vermogensrecht.

Singh Raaijmakers Advocaten adviseert ondernemingen en directies bij het aangaan, opstellen en beëindigen van overeenkomsten. Uiteraard lichten wij ook bestaande overeenkomsten door en adviseren wij over de risico’s en mogelijkheden van die overeenkomsten.

Wij adviseren daarnaast over het vestigen of uitwinnen van zekerheidsrechten.

Onder het verbintenissenrecht wordt ook verstaan de onrechtmatige daad. Onrechtmatige daad wordt in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omschreven. In deze bepaling staat dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt. Voor het slagen van een actie uit onrechtmatige daad moet aan vijf eisen zijn voldaan: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. Schade toebrengen aan een ander of een zaak behelst dan ook de verbintenis tot het vergoeden van schade.