Sociaal Zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied regelt de rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van uitkeringen bij onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Door een toenemend aantal wet- en regelgevingen van de overheid is het sociaal zekerheidsrecht de laatste jaren in omvang en complexiteit gegroeid. Zowel voor de werkgever als de werknemer kunnen zich problemen voordoen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

Onder de wetgeving inzake de sociale voorzieningen vallen onder andere:

  • de Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG), tegenwoordig de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (WAJONG)
  • de Toeslagenwet  (TW).

Onder volksverzekeringswetgeving vallen onder andere:

  • de Werkloosheidswet (WW)
  • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA etc.)
  • de Algemene ouderdomswet (AOW)
  • de Algemene nabestaande wet (ANW)

Het kan zijn dat u te maken krijgt met het niet toekennen, intrekken of terugvorderen van een uitkering of voorziening, het korten van een uitkering of het opleggen van een boete. Het woud van wet- en regelgeving, op basis waarvan de overheid de verstrekking van uitkeringen en voorzieningen aan individuen en werkgevers reguleert, maakt het er voor de betrokkenen bepaald niet makkelijker op. Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan tijdens deze procedure(s).