Incasso, beslag- en executierecht

Helaas komt het regelmatig voor dat een debiteur ondanks uw inspanningen en/of die van een incassobureau niet op tijd, slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet tot betaling overgaat. Mocht u het hier niet bij willen laten, dan kunt u uw vordering voorleggen aan de rechter. Ons kantoor voert regelmatig dergelijke gerechtelijke incassoprocedures. Bij vordering boven de € 5000,- is het wettelijk verplicht een advocaat in te schakelen. Incassobureaus en deurwaarderskantoren zijn dan ook afhankelijk van de inschakeling van een advocaat voor de incassering van geldvorderingen. Indien u zich direct tot een advocaat wendt bespaart u dus tijd en kosten.

Minnelijk traject

Omdat wij maar al te goed beseffen dat een goede relatie met uw klant zeer belangrijk is, sturen wij, alvorens over te gaan tot dagvaarden, in de meeste gevallen eerst nog een of meerdere aanmaningen naar uw debiteur. In deze aanmaningen verzoeken wij uw debiteur vriendelijk doch dringend het openstaande verschuldigde bedrag, de wettelijke rente en de buitenrechtelijke incassokosten op korte termijn te voldoen.

Uw vordering wordt door onze advocaten dus direct in behandeling genomen. In de eerste maand wordt vervolgens een minnelijk traject gevoerd dat volledig is afgestemd op de aard van de vordering. Wij streven ernaar maatwerk te leveren, waarbij uw rendement centraal staat. Als het nodig is beslag te leggen of het faillissement van uw debiteur aan te vragen, gaat er geen tijd verloren. Ons kantoor onderscheidt zich hierdoor van incassobureaus en deurwaarderkantoren.

Mocht het minnelijke traject geen of onvoldoende resultaat hebben, dan geven wij advies over de verder te ondernemen stappen. Indien dit advies het starten van een gerechtelijke procedure inhoudt, zal dat direct worden gedaan.

Dagvaarding

In de dagvaarding eisen we betaling van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente en de gemaakte buitengerechtelijke kosten. Er zijn meerdere situaties denkbaar na het uitbrengen van de dagvaarding. Uw debiteur kan alsnog het gehele bedrag voldoen. In dat geval wordt de procedure ingetrokken. Ook kan de debiteur, als hij het niet eens is met de vordering, verweer voeren, waarna er doorgaans een mondelinge behandeling volgt. De rechter zal dan uiteindelijk een vonnis uitspreken.

Executie

Wordt in het vonnis de vordering uiteindelijk toegewezen en wordt de totale vordering niet voldaan, dan gaan we zo spoedig mogelijk over tot tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis, totdat er betaald is. Daarbij bekijken we diverse mogelijkheden zoals beslaglegging op inkomsten uit arbeid, op roerende en onroerende zaken en eventueel het aanvragen van faillissement. Alvorens echter hoge kosten worden gemaakt zal een verhaalsinformatierapport worden gevraagd bij het bij Singh Raaijmakers Advocaten aangesloten detective- of informatiebureau. Een procedure via Singh Raaijmakers Advocaten zal dan ook geen nodeloze kosten met zich meebrengen, maar puur resultaat, waarbij wordt getracht alle kosten op uw debiteur te verhalen.

Verweer

Indien een vordering tegen u c.q. uw onderneming wordt ingesteld en u bent het niet eens met de gronden van de vordering, dan kunnen wij u met expertise bijstaan en zullen we zorgdragen voor een gedegen verweer.

Beslag- en executierecht

Indien ten onrechte beslag wordt gelegd op uw eigendommen en/of tegoeden, dan kunnen wij u met expertise bijstaan en zullen we zorgdragen voor een fundamenteel verweer tot opheffing c.q. vermindering van het beslag. U kunt ons verder te allen tijde informatief benaderen om de kans van slagen van uw zaak te vergroten.