Familierecht

Familierechtelijke gebeurtenissen zijn aangelegenheden die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen en zijn in het algemeen het begin van een emotioneel beladen periode. Goede regelingen van de ontstane en/of voorzienbare geschillen zijn dan gewenst. Wij adviseren en begeleiden cliënten in deze moeilijke, maar cruciale periode, door aandacht te schenken aan zaken die erbij komen kijken.
Kwesties waarvoor u bij ons terecht kan voor een op maat gesneden advies en bijstand zijn o.a. de volgende:

Echtscheidingen

Als u getrouwd bent maar niet langer met u echtgeno(o)t(e) samen wilt blijven, kunt u in Nederland om een echtscheiding of scheiding van tafel en bed vragen. Bent u van tafel en bed gescheiden en wilt u definitief de relatie verbreken, dan kunt u vragen om een ontbinding van uw huwelijk na scheiding van tafel en bed. Voor een scheiding of een ontbinding moet u naar de rechter.

In Nederland kan men scheiden wanneer het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit is de enige reden die de Nederlandse wet aangeeft voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed.

Scheiden kan in principe op twee manieren:

U dient een gemeenschappelijk verzoek in, of een van de echtgenoten neemt het initiatief door middel van een echtscheiding op eenzijdig verzoek. Dit laatste geschiedt wanneer een van de echtgenoten het niet eens is met de gevolgen van de echtscheiding. Bij het indienen van een eenzijdig verzoek heeft de andere echtgenoot nog de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen. Gemeenschappelijke verzoeken beslaan een kortere looptijd dan eenzijdige verzoeken. Echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek houden in dat de man en de vrouw beiden cliënt zijn. In beide wensen kan door ons worden voorzien.

Tevens kunt u bij ons terecht voor overige (bijhorende) kwesties waar u mogelijk mee te maken krijgt.

Het ouderlijk gezag

Gedurende het huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit over hun kinderen. Dit geldt ook voor kinderen die zijn geboren gedurende het geregistreerd partnerschap. Beide ouders blijven van rechtswege gezamenlijk het gezag uitoefenen. Beide ouders blijven dus formeel belast met de juridische verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Ook kan men een verzoek om eenzijdig gezag indienen. Als zo’n verzoek wordt gedaan, bepaalt de rechter welke ouder voortaan het gezag uitoefent. Zijn er meer kinderen, dan wordt dit voor ieder kind afzonderlijk bepaald. Hoe de beslissing van de rechter uitvalt, hangt vanzelfsprekend af van de situatie. Slechts als de rechter van oordeel is dat het verzoek in het belang van het kind is, zal hij het toewijzen.

Omgangsregelingen

Minderjarige kinderen hebben recht op omgang met hun beide ouders. Als ouders moet u samen bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet-verzorgende ouder kunnen zien. Voor de niet-verzorgende ouder wordt een omgangsregeling afgesproken. Voor de omvang van de omgangsregeling bestaan geen standaardregelingen. U bent vrij te bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. Als u hier samen niet uitkomt, zal de rechter – eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming – een besluit nemen.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten en ex-echtgenoten en kinderen. U moet alimentatie betalen als u die verplichting hebt tegenover iemand die niet in haar of zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, omdat zij of hij niet genoeg inkomsten heeft of helemaal geen inkomsten heeft. De hoogte van alimentatie hangt af van twee factoren, namelijk de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen.

Boedelverdeling

Als men in Nederland trouwt zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden valt van rechtswege alles binnen de algehele gemeenschap van goederen die aan beiden echtgenoten samen toebehoort. Dit wordt ook wel de boedel genoemd die bij een scheiding wordt verdeeld.

De gemeenschap van goederen of de gemeenschappelijke boedel kan bestaan uit de volgende bestanddelen:

  • roerende goederen: zoals de inboedel, auto(‘s), motor, aanhangwagen, fiets etc.;
  • onroerende goederen: zoals de koopwoning, de gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privévermogen.
  • bank- of girotegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties etc.
  • hypotheken, kredieten en andere schulden.
  • erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.
  • schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.
  • pensioenen (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding).

Naamswijzigingen

Wijzigen voornaam

Ouders zijn vrij om de voornaam van het kind te kiezen. De belangrijkste beperking is dat het geen onbehoorlijke naam mag zijn. Wie zijn voornaam wil wijzigen, moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Daarvoor is een advocaat nodig. Een naamswijziging roept op zichzelf geen rechten en plichten in het leven.

Wijziging achternaam

Wijziging van de achternaam vindt plaats bij Koninklijk Besluit. Hiervoor zijn wettelijke regels en voorwaarden. Wie zijn achternaam (of die van zijn/haar kind) wil wijzigen, moet daarvoor een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie.

Vaststelling c.q. ontkenning vaderschap

Een man, een vrouw en een minderjarige hebben de mogelijkheid om het vaderschap van de man te ontkennen. De enige grond voor ontkenning van het vaderschap is het feit dat de man niet de biologische vader is van de minderjarige. Zowel de man, de vrouw als het kind kunnen een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen bij de rechter.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wanneer u en uw partner het eens zijn over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, kan dit zonder tussenkomst van de rechter. Het wederzijds akkoord moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. Als u een eenzijdig verzoek om ontbinding doet, dan kan uw partner verweer voeren. De rechtsgevolgen voor een geregistreerd partnerschap zijn nauwelijks verschillend van die van een huwelijk. Als u tijdens het geregistreerd partnerschap samen het gezag over de kinderen had, dan blijft dit zo na beëindiging ervan.

Verzoek vervangende toestemming

Indien een van de ouders weigert zijn/haar medewerking te verlenen bij het verkrijgen van een paspoort of het verlengen van een paspoort kunt u de rechtbank vragen om vervangende toestemming. Deze treedt dan in plaats van de toestemming van de weigerende ouder.
Ook voor de afwikkeling van niet-huwelijkse samenlevingsvormen kunt u bij ons terecht. Tevens kunt u bij ons terecht voor advies in verband met adoptie.